Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Produktinformasjon

Produktinformasjonen inneholder endel fakta om alginatene, deres virkemåte og bruksområder.

AET har foreløpig søkt om og fått godkjennelse av følgende produkter for bruk i Norge. Landbrukstilsynet har fått fulle spesifikasjoner om produktene. vi har flere produkter som det er  søkt om godkjennelse for.

Godkjente produkter pr. 31/10-01:

Produktnavn: Produktkategori:

Golf Algin N

Organisk-mineralsk gjødsel

Golf Algin S

Organisk-mineralsk gjødsel

Golf Algin A

Organisk-mineralsk gjødsel

Rasen Alginat

Organisk-mineralsk gjødsel

Bio Shutz

Organisk-mineralsk gjødsel

AnspritzFertig

Jordforbedringsmiddel

Rhododendron Alginat

Jordforbedringsmiddel

Dendramin

Organisk-mineralsk gjødsel

Turbasoil

Organisk-mineralsk gjødsel

Alginure TRI-X

Jordforbedringsmiddel

Phytokinamin

Jordforbedringsmiddel

Alginure 100-D

Jordforbedringsmiddel

Wurzel-Dip

Jordforbedringsmiddel

BaumAlginat

Organisk-mineralsk gjødsel

Bodengranulat

Jordforbedringsmiddel

Green Care

Jordforbedringsmiddel

Green Care Fluid

Jordforbedringsmiddel

Kompostpulver

 

Alginure Fix

Organisk-mineralsk gjødsel

Humuspellets

Jordforbedringsmiddel

Alginure 2000 S

Organisk-mineralsk gjødsel

Alginure Hydroseeding

Organisk-mineralsk gjødsel

Aktive stoffer

De viktigste aktive stoffene i TILCO-produktene består av alginater, dvs. salter av polyuronsyrer. Disse blir utvunnet av alginsyrene i marine brunalger. De aktive stoffene blir ofte betegnet som natrium-alginat. Dette er ikke helt korrekt da det i TILCO-produktene i tillegg til alginsyre også finnes K-, Ca-, Mg- og andre alginater.

Råvarer og fremstilling

TILCO-produktene fremstilles av marine brunalger (Ascophyllum og Laminaria). Algene vokser som store skoger på havbunnen. De kan bli 100 m lange og er festet til sten og fjell.

Høstingen av brunalgene skjer på en slik måte at etterveksten ikke skades. Etter noen år kan man høste på samme stedet igjen. I et miljø i balanse kan man høste om og om igjen. Det er således en fornybar ressurs som benyttes i TILCO Biochemie's produksjon.

Etter høstingen av brunalgene, blir de tørkede bladene malt opp. TILCO aktiviserer så alginatene gjennom en biologisk prosess.

I ren form brukes alginatene i en lang rekke forbindelser; blant annet som næringsmiddel, til forpakninger og i kosmetikk og medisin. I tillegg brukes alginatene som jord- og planteforbedringsmidler, tilskudd i mat for mennesker, dyr og fisk, i kirurgi og til medisiner og medisinsk forskning.

Sjøtangen som brukes i TILCO-produktene høstes kun i områder som er frie for radioaktiv eller annen forurensing. Se garanti.

Jordens fruktbarhet
er avhengig av

  • Kation-utvekslings-kapasiteten (CEC), dvs. den evenen jorden har til å lagre næringsstoffer (kationer og anioner) løst knyttet til seg slik at plantene til enhver tid, dag og natt, er i stand til å ta opp de 13 nødvendige næringselementer på en harmonisk, optimal og tilstrekkelig måte.
  • Vannlagringskapasiteten, dvs. den vannmengde som er lagret i jorden, tilgjengelig for plantene.
  • Luftlagringskapasiteten, dvs. den surstoffmengde som er nædvendig for at røttene kan puste.

CEC

Kation-utvekslings-kapasiteten (CEC) i jorden er en av de viktigste egenskapene jorden har for at plantene skal få den næringen de trenger. En god CEC hindrer utvasking av jordens egne næringsstoffer og næring tilført gjennom gjødsling. Den hindrer og at næringsstoffene blir fiksert.

De utskiftbare kationene har dessuten innflytelse på jordens bonitet (jordstruktur, kornfordeling o.l.), pH, jordbiologi og jordens evne til å husholde med luft og vann.

Kationer som Ca++-Ioner i jord og/eller gjødsel gir bedre jordstruktur, bedre pH og forbedrer jordens evne til å husholde med vann og luft. Den biologiske aktiviteten i jorden tiltar. Disse Ca++-Ionene finner en i alginatproduktene fra TILCO Biochemie.

Kationer som Na+-Ioner fører derimot til komprimering, forslamming, høyere pH og økning av salter i jorden. I tillegg oppstår det luft- og vannmangel i jorden, fiksering av næringsstoffer, giftvirkninger av fremmede Ioner øker, biologien i jorden ødelegges.

Kationer som H+-Ioner fører til at jorden blir sur, oppløsning av strukturen, næringsstoffene fikseres, den blir giftig, der oppstår næringsmangel, strukturskader og luft- og vannmangel.

Virkning på jorden

TILCO-produktene er hydrofile kolloider. Det vil si små partikler med svært sterk evne til å trekke til seg vann og næring i en løs tilknytning. Dermed har de også lett for å gi vannet og næringen tilbake til planterøttene. Dette er en av egenskapene som gjør alginatene så nyttige for plantene.

De aktive kolloidene (polyuronsyrene) er lagret i en matriks som først forbinder seg med leire og humus i et leire-humus-kompleks etter at vann er tilført. Det er derfor meget viktig å vanne godt etter at TILCO-produktene er tilført jorden.

Denne prosessen fører til forbedring av jordstrukturen. Jorden får bedre evne til å lagre vann og næringsstoffer, husholde med dette og gi det tilbake til plantene etter behov.

TILCO-produktene fører til:

- forbedring av jordstrukturen
- økning av luftinnholdet i jorden
- økning i vannlagringsevnen
- økning av evnen til å lagre næringstoffer

I praksis betyre dette f.eks. ved erosjonssikring/vegetasjonsetablering i mager jord i en skråning, at man omgående får en reaksjon som:

-stabiliserer jorden
-sørger for at frø/spirer holder seg på plass og blir dekket av en film som sikrer mot tørke og frost
-bedrer spireevnen
-utvikler et dypt og kraftig rotsystem
-sikrer et godt og varig grunnlag for vekst og erosjonssikring oppstår

Virkning på plantene

Forskning gjennom 50 år viser at polyuronsyrene som finnes i alle TILCO-produktene har en avgjørende virkning på plantenes vekst og trivsel. Det er blant annet slått fast at plantenes evne til å oppta næringsstoffer og å omdanne disse til cellevekst og cellesubstans ved hjelp av solenergi, er direkte avhengig av plantenes innhold av uronsyrer.

Spalteproduktene fra uronsyrene er viktige forsvarsmekanismer mot sykdommer for plantene (styrking av immunsystemet).

TILCO-produktene fører til:

- bedre utvikling av rotsystemet
- bedre opptak av næringsstoffer
- bedre utnyttelse av tilgjengelig vann
- bedre forsvarsmekanismer mot angrep av skadelige insekter, sykdommer, sopp, tørke og frost

Alginatene har evne til å trekke til seg 300 ganger sin egen vekt av vann. Når vekstlaget blir tilført fuktighet ved smøsmelting eller regn, lagres betydelige mengder vann i alginatene. Dette lageret kan plantene nyttiggjøre seg i tørre perioder.

Alginatene gjør det også mulig for plantene å ta opp næring ved temperaturer ned til +2°C, mot +12-14°C når kunstgjødsel benyttes. Alginatene beskytter frøene ned til
-12°C.

Dette betyr at man med fordel kan forlenge så- og plantesesongen. Fuktigheten om våren og høsten kan utnyttes bedre uten fare for skade på plantene.

TILCO-produktene representerer en økonomisk løsning da tilførsel av jord er unødvendig. Ved at sterile masser brukes kan mye av ugressproblematikken unngås der det er behov for det.

NB: Hvor ikke annet står er det viktig at det vannes godt etter utlegging av produktene.

 

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift