Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Norske og internasjonale prøver

Undersøkelser ved uavhengige og internasjonalt anerkjente prøvestasjoner:
  • Bioforsk, Norge  2004
  • Bioforsk, Norge  2005 - 2006
  • Bingley, England  1985 - 1986
  • Papendal, Nederland  1996 - 1998
  • Justus-Liebig Universitetet, Tyskland. 1990 - 1994
  • University of California Los Angeles (UCLA). Forskning om vekstlag: Ren sand (California metoden) i kontrast til USGA metoden hvor stor mengder sphagnum (torv) og/eller kompost blandes inn i vekstlaget (California metoden viste seg å bli 50% billigere enn USGA metoden).

Ren sand (California-metoden) viste seg å gi gode resultater og ble 50% billigere enn USGA metoden. Helt frem til nå krevde USGA at betydelige mengder mengder torv og /eller kompost ble blandet inn vekstlaget. USGA krever ikke lenger  dette og er således på linje med oss når det gjelder anlegg av baner.

Vi arbeider i rene sandmasser med førsteklasses resultater.

----------

Kan anerkjente, biologiske løsninger føre til bedre vekstlag på golf- og fotballbaner ?

Hvor stor betydning har vekstlagets oppbygging og sammensetning for sopp/sykdom problematikken ?

----------

 

Materialet nedenfor er tatt fra offentliggjorte rapporter fra forskjellige prøvestasjoner.

 

 

Prøveopplegg A:    Vekstlag av sand, 30 cm dypt, iblandet spagnum og/eller kompost i hele vekstlagets dybde. Landvik

 

1: Landvik 2005/06. Sand + spagnum i hele vekstlaget dybde  (30 cm)

 

Prøver utført av Bioforsk, Landvik i 2004 og i 2005/06 viser at i vekstmasser hvor det var innblandet store mengder kompost og/eller torv i hele vekstlagets dybde, var det mye sopp og sykdommer.  


Alginater og andre biologiske produkter fører til et rikt og balansert biologisk liv i sand og andre naturlige vekstmasser. Kunstgjødsel har ikke den samme egenskapen. Det er grunnen til at biologiske produkter som f.eks. alginater gir meget gode resultater i slike masser. 


I masser oppblandet med kompost kan det i utgangspunktet være betydelige mengder sopp, bakterier, patogener o.l. Biologiske gjødningsprodukter vil føre til en sterk oppblomstring av både nyttige og skadelige organismer i slike masser, sterkere enn ved kunstgjødselbehandling.

På baner bygd opp av ren sand eller andre naturlige masser vil gressveksten i kunstgjødselbehandlede masser blusse kraftig opp i begynnelsen, mens virkningene på lengre sikt er mindre gunstige. Resultatene nedenfor er derfor som forventet.

Vinterskader på kunstgjødselfelt var

82%,

Vinterskader på alginat felt var

88%

Vinterskader på andre biogjødselfelt

mellom 75% og 88 %

 

2: Prøveområde B:  Høsten 2006 var både kunstgjødsel- og alginatefeltene sterkt angrepet av
Pythium. (Inget tallmateriale mottatt)


3: Berigolfprøver 2004:  Infiserte områder i % høsten 2004: 18% (vinterskader ikke målt pga. kort prøveperiode.

 

4: Apalsvoll 2005/06:  Sand + hagekompost i hele vekstlagets dybde (30 cm)

 

(Våre alginatprodukter var ikke med i disse prøvene)

Vinterskader i kunstgjødsel felt (Arena) var   

99 %

Vinterskader på andre felt

mellom 40 og 97 %

 

5 Justus Lieblig Universitetet, Tyskland 1990 -  94:

 

(bare kunstgjødsel brukt i disse prøvene)

Prøvefelt med 15% kompost/torv øverst i vekstlaget

15.2 %  sopp/sykdommer/vinterskader

Prøvefelt med 15% kompost/ torv i hele vekstlagets dybde

 

 22.9% sopp/sykdommer/vinterskader                            

 

 

Prøveopplegg B:   Vekstlag av ren sand, 30 cm dypt:  Særheim.

 

6:  Særheim 2005/06. Ren sand.

På de prøvefeltene Bioforsk hadde anlagt i ren sand på Særheim, var resultatene, iflg. rapporten derfra, førsteklasses. Det var minimale angrep av sopp og sykdommer og dekningsgraden var god (mellom 91 og 94%. De feltene som hadde dekningsgrad på 94% var kontrollfeltene med kunstgjødsel og alginatfeltene. De øvrige feltene hadde en dekningsgrad mellom 91 og 93 %).

 

Sykdomsangrep varierte mellom 2% for alginatfeltene, 3% på fullgjødselfeltene 3 og 4% på biogjødselfeltene.

 

7:  Landvik 2004: Berigolfprøver i ren sand.

Her var det 0% skader.

 

Prøver utført i sand ved de internasjonalt anerkjente prøveanstaltene i Bingley, England og Papendal, Holland:

 

8:  Bingley 1985 - 86

 

Sopp, sykdommer, skader :  0% (ingen sykdommer rapportert til tross for at vurdering av sykdomsbildet var inkludert i forsøksopplegget).

 

Konklusjon:  Mens nitrogengjødsling først har en positiv virkning, så har slik gjødsling en usikker og svært liten effekt på baneegenskapene     som ble undersøkt. Alginatproduktene derimot fører til : Økt slitestyrke, økt gresstetthet, økt fasthet i banedekket, bedre spenst. De anbefales til bruk på sandbaserte idrettsplasser med gressdekke.

 

9: Papendal 1996 - 97 - 98

 

Sopp, sykdommer, skader:  0%  (ett lett tilfelle av Corticium våren 1998).

 

 

Konklusjon:   Kvaliteten ligger høyt over de krav NOC + NSF stiller til gjødsel for idrettsplasser og over allerede godkjente kunstgjødselprodukter. Alle produkter som NOC + NSF anbefaler må ha gjennomgått en 3 års testperiode. TILCO produktene har en slik godkjennelse.

 

Som forskningsresultatene ovenfor viser er det er tydelig forskjell på resultatene på anleggene hvor vekstmassen er iblandet torv - og/eller kompost og vekstmasser av ren sand. Rene sandvekstlag er overlegent best. Dette har vi konstatert, og det samme har vitenskapsmenn i Europa og USA.

 

Dette har Europas ledende leverandør av gjødslingsprodukter til idrettsanlegg tatt konsekvensen av, og markedsfører nå TILCO produktene til idrettsplasser på Kontinentet. Alginatene brukes enten alene, eller sammen med nitrogengjødsel og/eller ganske små mengder førsteklasses torv og/eller kompost i de øverste 10 cm av vekstlaget dersom klubben ønsker det.

 

En av årsakene til at forskerne i Norge stiller seg noe skeptiske til alginatproduktene kan være at de vurderer nitrogen avrenning som et problem som gjør at man ikke kan gå bort fra torv og/eller kompost i vekstlaget.

 

Nå er det så at TILCO produktet Bodengranulat 1 blandet inn i sanden danner en næringsgel som a) leverer næring til planten, og b) holder vann og næring på plass i vekstlaget, lett tilgjengelig for planten og c) skaper en god kornfordelingskurve.  1 liter Bodengranulat  tilsvarer 30 liter organisk materiale.

 

Alginatproduktene gir effektive. økonomisk interessante og miljøriktige løsninger i forbindelse med vegetasjonsetablering på idrettsplasser, naturområder og parker.

 

Alt som er anført ovenfor er solid underbygget ved vitenskaplige undersøkelser og praktisk bruk gjennom mer enn 50 år.

 
 
Prøvene vedr. nyanlegg og drift av fotballbaner blir utført ved Bioforsk stasjon Særheim på Jæren.
Forsøksfelt fotball 1. august 2005:

 

Prøvefeltet består av ren sand i 30 cm dybde. Det ble behandlet med Golf Algin S og tilsådd 2. uke i juni med en blanding av 70% engrapp og  30% raigrass.

FORELØPIGE OBSERVASJONER:
Den 1. august var dekningsgraden 86% og i forbindelse med rotprøve tatt 23/8-05 kommenterer Planteforsk Særheim at man ikke hadde sylinder til å ta opp rotprøve med som kom dypere enn 18 cm, men roten gikk videre ned.

Sommeren 2006 var alginatfeltet klart best av samtlige prøvefelt. Det føyer seg tydelig inn i mønstrene fra Bingley og Papendal. Gjennomstnittlig dekningsgrad for 2005-06 var 94. Fargen ble litt svakere sent på høsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsøksfelt, fotball, 18. juli 2006

Område behandlet med alginater fra TILCO/ AET. Tett gress, ingen slitasje.

 

 

 

 

 

 

 

18. juli 2006

På andre prøvefelt kunne man finne endel skader i form av ujevnt gressdekke og åpne felt.

 

 

 

 

Rapport fra:  

 

The Sports Turf Research Institute, Bingley, England.

   
Rapport om: Virkningen av ALGINURE-produktene fra TILCO Biochemie på idrettsplasser med gressdekke sammenlignet med virkningen av nitrogengjødsel.
   
Prøver utført:  I perioden Juni -85 til April -86. Prøveserien ledet av P.M.Canaway.

Oppsummering av resultater:

Bruken av ALGINURE-produktene fra TILCO Biochemie har en klart positiv virkning på banens spillekvalitet. Ved å bruke fra 75 til 100 g/m2 øker tettheten i gresset, slitestyrken, spensten i banen og gressets feste i banedekket.

Før banen tas i bruk vil spensten og fastheten i banedekket være dårligere enn normalt. En bedre gressdekning og derved også en mykere overflate som følge av dette vil nødvendigvis føre til at spensten i banen på dette tidspunkt er noe svakere.

Det er først når banen tas i bruk at de gunstige resultatene av bruken av TILCO-produktene viser seg.

Sammenlignet med TILCO-produktene viser det seg at nitrogengjødsel først har en positiv virkning, men at nitrogengjødsling over tid har en usikker og svært liten effekt på overnevnte baneegenskaper.

Konklusjon:
---------------
Bruk av ALGINURE-produktene fra TILCO Biochemie fører til: Økt slitestyrke, økt gresstetthet,
økt fasthet i banedekket, bedre spenst.
---------------

 

Sammendrag av forskningsrapport fra NOC(Nederlands Olympiske Komite) og NSF (Nederlands Idrettsforbunds)s prøvestasjon for idrettsplasser med gressdekke i Papendal, Nederland.

Alle gjødselprodukter som skal bli offisielt godkjent og anbefalt til bruk på idrettsplasser med gress-dekke i Nederland må gjennomgå en 3-årig prøveserie for å vise at de oppfyller de kravene NOC/NSF stiller til slike produkter.

TILCO-produktene gjennomgikk en slik prøveserie i årene 1996-97 og 98

Prøveopplegg:   Sammenlignende prøver mellom de biologiske, sjøtangbaserte alginatproduktene fra TILCO Biochemie og kunstgjødselprodukter allerede godkjent av NOC/NSF. Prøvene ble utført under simulert spillebelastning. De ble ledet av ing.H.A.Kamp.

Resultat:
------------
Gressdekket ble testet for: Stabilitet, jevnhet, tetthet, farge, ugress, sykdommer og innsektangrep/skader. Resultatene ble målt på en skala fra 1 til 9, hvor 9 var best. Laveste aksepterte nivå er 5.0.

Gjennomsnittlig resultat for TILCO-produktene = 7.43
Gjennomsnittsresultat for kunstgjødsel = 6.42.

Dette viser at TILCO-produktene mer enn oppfyllte NOC/NSF kravene, og de er nå anbefalt brukt på nederlandske idrettsplasser med gressdekke. Prøvene viste også at TILCO-produktene var langt bedre enn kunstgjødselproduktene de ble sammenlignet med, og som allerede var godkjent av NOC/NSF.
------------

 

Oppbygging av vekstlag på greens og fotballbaner.

I ÅRENES LØP HAR VI FUNNET AT DET ER LETTERE Å REHABILITERE BANER SOM ER ANLAGT PÅ ET "NATURLIG" VEKSTLAG ENN DET ER PÅ BANER BYGD OPP ETTER METODER SOM ER ANSETT SOM "RIKTIGE".

I bl.a. Tyskland har man gjort seg de samme erfaringene, og det ble derfor iverksatt en prøveserie som strakk seg over 4 år for å bringe på det rene om det var noen sammenheng mellom banens kvalitet og vekstlagets oppbygning.

De underbygger også våre anbefalinger om å bygge banene i ren sand tilsatt alginater - mineralgjødsel og eventuelt mindre mengder jord eller hummus i det øvre vekstlaget.

Et sammendrag av rapporten gjengis nedenfor:

I perioden 1990 til 1994 ble det etter oppdrag fra det tyske golfforbundet utført sammenlignende prøver på forskjellige oppbyggingsmetoder for golfgreens.

Prøvene ble utført som feltforsøk der prøvefeltene ble utsatt for simulert belastning.

De ble utført ved forsøksområdet tilhørende JUSTUS-LIEBIG UNIVERSIETET GIESSEN i Linden-möhlberg, et uavhenging prøveinstitutt tilsvarende The Sports Turf Research Institute i Bingley, England og NOC/NSF prøvestasjon i Papendal, Nederland.

Resultatene av prøveserien er rapportert i:

Tidsskrift for RASEN/TURF/GAZON + Greenkeper Journal, desember -95

Hensikten med prøvene var å finne ut om greens/fotballbaner bygd opp etter USGA spesifikasjonene ga bedre resultater enn greens bygd opp på en mer "naturlig måte".

 
Oppbygging av greens/fotballbaner:

        A                  B                   C
A: Naturlig oppbygging. 15 cm vekstlag

B: Oppbygd drenslag. 26 cm vekstlag.

C:USGA oppbygging. 26 cm vekstlag.

Vekstlaget er sammensatt av: 15% kompost, 15% torv, 70% sand (størrelse 0/1-0/2) på volumbasis.

Gjødsling: Kunstgjødsel.

Sammendrag av prøvene etter 3 ½ år:

                                         A               B                 C

Visning av gress

4,2%

30,6%

17,1%

A overlegent best

Sopp,sykdom

16,2%

19,7%

22,9%

A best

Skader på torven*

3,3

3,9

3,8

A best

Tilvekst i cm.

35,2

31,4

30,7

A tydelig best*Skala 1 til 9: 1- ikke skadet, 9 - sterkt skadet

Videre: A er mindre tørkeutsatt.
  A har mindre filtdannelse.
  A har mest biologisk liv i jorden.
  A har tidligere gressvekst.Konklusjon:

SAMLET VISER PRØVENE AT "NATURLIG" ANLAGTE BANER AV TYPE "A" ER TYDELIG BEDRE ENN BANER ANLAGT ETTER US GOLF ASS. SPESIFIKASJONENE.
B og C er den vanlige "offisielle" norske måten å bygge baner på.

Erfaringene i Norge viser at situasjonen er den samme her.

Vi tar med noen eksempler på noen sammenlignende undersøkelser som har vært utført.TILCO- produktene gikk til topps i alle disse prøvene:


Institutt: Undersøkt for: Resultat:
Det landbruksvitenskaplige institutt,Bayern,Tyskland.
Innvirkning på spireevne. I kunstgjødselfeltene kunstgjødselfeltene spirte 650 av 1200 frø pr. m2, i TILCO-feltene 1050 av 1200.
     
Universitetet i Hohenheim, Tyskland. Evne til å holde vann og næring på plass i vekstlaget, tilgjengelige for plantene. Klart bedre enn sammenlignbare produkter
     
Institutt for jordforskning, Munchen, Tyskland. Virkning på jordstruktur. Stor forbedring i jordstrukturen og økning av luftinnholdet i jorden.
     
Doktoravhandling ved Justus Liebig Universitetet, Tyskland. Virkning på pH i jorden pH optimaliseres. Plantenes evne til å nyttiggjøre seg næringsstoffene i øker.
     
     
     
Direktoratet for Vern av Kystområder, Tyskland. Rotutvikling. Overlegent best av alle produkter under utprøving.
     
     
     
Universitetet i Tromsø. Spireevne,vekst og utvikling i humusfattig jord,virkning av kalk/alginat i svært sur jord. Resultatene var så interessante at TILCO-produktene nå er i bruk i i forbindelse med revegetering av "ørkenområder" i Finnmark.

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift