Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Miljøvern, Vegetasjonsetablering og Erosjonssikring


 

 

Siden 1995 har Forsvaret gjennomført omfattende prøver med en rekke produkter for å finne frem til de mest egnede produkter og metoder for å reparere skader påført naturen som følge av militære aktiviteter.

Målet er å gjennoprette det naturlige miljøet og samtidig hindre vind- og vannerosjon og også rette opp skader som følge av tungmetaller.

Konklusjonen etter 7 års utprøvning er at de sjøtangbaserte alginatproduktene fra TILCO Biochemie GmbH/AET AS har vist seg å være et godt hjelpemiddel.

 

Reparasjoner av skader påført naturen som følge av menneskelige aktiviteter.
Utbedring av erosjonsskader, revegetering.
En evaluering av resultater etter en testperiode på 7 år.
………………………………….
Utdrag av rapport utarbeidet av

Norsk institutt for naturforskning NINA

Basert på undersøkelser av oppnådde resultater utført av:

Prof. Dietbert Thannheiser og prof. Karl-Dieter Meier ,
Departementet for Geografi, Hamburg Universitet, Hamburg
og
Dr. Hans Tømmervik
Norsk institutt for naturforskning,

Tromsø
November 2004

Konklusjon:

Vitenskapsmennene fra Tromsø Universitet, Hamburg Universitet , Norsk institutt for naturforskning NINA og Forsvarets miljøvernavdeling trekker alle samme konklusjon:

Alt i alt har utbedringen av vegetasjons- og erosjonsskadene vært vellykket i og med at den alt overveiende del av slike skader nå er utbedret i de områdene arbeider har vært utført. De 60 km kjørespor som militærøvelsene i 1990/91 hadde etterlatt seg var nå reparert. Her og der skilte den nye, "kunstige" vegetasjonen seg ut fra den naturlige vegetasjonen. Men dette viste seg å være en kortvarig, midlertidig situasjon. Det gresset man brukte under revegeteringsprosessen døde etter hvert ut, og planter som er naturlig hjemmehørende i de forskjellige områdene tok over.

Det gjenstår fremdeles områder og spor som må repareres. Dette arbeidet må utføres så snart som mulig, da erosjon fra rennende vann og fra vind vil mangedoble skadeomfanget og derved også utgiftene med å reparere skadene. De fleste av de metodene som har vært brukt til reparasjon siden starten i 1995/96 har vist seg å virke etter hensikt og kan anbefales til skadeutbedring, vegetasjonsetablering og erosjonskontroll.


Kommentar fra TILCO Biochemie GmbH og AET AS.

Mye av de alvorlige ras- og flomkatastrofene som finner sted er en konsekvens av at vegetasjonen som binder massene i skråninger er fjernet eller er for dårlig.Alginatene fra TILCO Biochemie GmbH gjør det mulig å etablere vegetasjon med et kraftig rotsystem i de aller fleste typer vekstmasse på kort tid.

Dette er en rimelig og sikker måte å redusere faren for ras og erosjon på.

Grimstad, 10/12-04
AET AS
Eilif Pettersen
Daglig leder

 

 

Eksempler på prøver utført i tidlig fase:

Formål: erosjonssikring/revegetering av militære kjøretraseer og tungmetallskadet jord.

 • Utført av : forsvarets miljøvernoffiser (bildene er fra Forsvaret).
 • De produktene som ble brukt var:
   - 1996: Kokosfibermatter og kunstgjødsel, frøblanding 13
   - 1997: GOLF ALGIN S fra TILCO BIOCHEMIE/AET AS, 150 G/M2
               Konkurrerende alginatprodukt.
               Dolomittkalk, 150 G/M2
               Frøblanding 13
               Salix stiklinger

Bilde 1

Sommeren -97 var svært tørr, og da det bare var ca 2 cm jord over fjell var tilslaget  foreløpig dårlig også på noe av Golf Algin-feltet (mrk x)

Konkurerende
alginatprodukt

 

 

 

 

 

Bilde 2

Dette bildet ble tatt 4 September -97 etter at det hadde kommet regn. GOLF ALGIN feltet har utviklet seg godt.

           
            

  Bilde 3

  
Dette bildet ble tatt 5. september - 97 og viser en godt etablert vegetasjon.

Dette viser at GOLF ALGIN virker selv på så ekstreme forhold som blir skapt av tunge kjøretøyer i militærtraseer og jord skadet av tungmetall.

 

 

 

 

 

 

 


TILCO utviklet et eget produkt, S 2000 for Finnmark, for å løse disse problemene.

Etter grundige, sammenlignende prøver med en rekke forskjellige produkter, har Forsvaret kommet til at TILCO-produktene er et godt hjelpemiddel.


 
Pallene med alginatproduktene fra TILCO til Forsvaret står klareDe gode resultatene har ført til at Forsvaret kjøper inn store partier med TILCO-produkter

 

I 2002 anså Forsvaret at prøveperioden var over, og det ble i perioden 11- 16 juni -02 avholdt et seminar  med tilhørende inspeksjoner av forskjellige behandlede områder.

Områder som enda ikke var blitt behandlet ble også inspisert. 

En rekke fagfolk og representanter fra miljørettede institusjoner var tilstede på seminaret sammen med representanter fra politiske og militære myndigheter.

 

-----------------------------------

                                                                 

En del av produktene Forsvaret har kjøpt inn fra AET AS, vil bli brukt i forbindelse med rehabilitering av Halkavarre skytefelt sommeren -02.

Dette skytefeltet ligger i viktige beiteområder for rein, og har av denne grunn vært gjenstand for sterk politisk strid og konflikter mellom Forsvaret og reineierne.
Det var derfor svært viktig for begge parter at området kunne rehabiliteres slik at reinen igjen kunne beite her.

 

 

 

Dette er situasjonen på Halkavarre før rehabiliteringsprosessen begynner.

 

 

 

I slutten av juni-02 begynte revegeteringsarbeidene.
Den 26/8-02 inspiserte representanter for Norske Reindriftsamenes Landsforbund, Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark og Forsvaret området (samme område som vist på bildet ovenfor).

 

Etter 2 mndr. var veksten i god gang til tross for en svært tørr sommer.

 Bildet viser området i sept.02. Forsvaret rapporterte at hele Halkavarre skytefelt var dekket av høyt, frodig gress som reinsdyra nå hadde beitet ned til ca. 5 cm.

Reineierne var begeistret og søker nå Staten om midler slik at de kan rehabilitere sine egne, nedslitte beiteområder. (Det visne gresset i forgrunnen er høy som ble lagt ut for å beskytte frø/spirer i spireperioden.)

 

 

 

I områder med grus hadde den lokale vegetasjonen tatt seg opp igjen, og at reinsdyra beiter her ses tydelig nede i høyre hjørne av bildet.

 

 

 

 

Situasjonen på et deponi på Hjerkinn skytefelt tilsvarte forholdene på Halkavarre.
I slutten av august 1996 ble dette området behandlet med TILCO- produktene. Området er nå dekket med gress og andre lokale planter. Veksten er naturlig god. Det har ikke vært noen form for etterbehandling. Lav har begynt å etablere seg.

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av terrenggående kjøretøy fører hurtig til store skader i f.eks. myrområder i Finnmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endel av disse skadene ble behandlet sesongen 2000. Skadene er nå helt reparert.

 

 

 

 

 

 

 

I et sterkt skrånende terreng blir erosjonsskadene hurtig alvorlige.

Skadene vist på dette bildet ble reparert sesongen 2001, og vil i løpet av sesongen 2002 være helt utbedret.

 

 


Kamuflering av festningsanlegg

Området der festningsverkene befinner seg hadde lagt som et åpent sår i naturen i mer enn 10 år, lett synlig for alle.

Vind og vannerosjon hadde ført til at mesteparten av humusen var borte og det hadde ikke vært vegetasjonsetablering. Området var sterilt.

Vår oppgave var å revegetere området på en slik måte at festningsanlegget gikk inn som en naturlig del av terrenget og at det derfor ville være vanskelig å få øye på av en eventuell fiende.

I 1998 ble TILCO Biochemies spesialprodukt S 2000 spredd utover området. Ingen frø eller humus ble tilført.

Ved inspeksjon i juni 2002 ble det konstatert at området hadde, ved hjelp av naturlig frøsetting fra lokale planter, fått en vegetasjon som ikke skilte seg ut fra floraen ellers. Humusproduksjonen var kommet i gang, og biologisk liv hadde vendt tilbake.

Festningsanlegget er nå godt kamuflert og går inn som en naturlig del av området der det ligger.

TILCO-produktene startet rehabiliteringsprosessen, og nå har naturen selv tatt over.

 

I 1996 startet NVE prøver i de bratte sandbakkene ned mot elva i Kautokeino.

Hensikten var å finne frem til miljøriktige og effektive metoder for å hindre erosjon.

Vi inspiserte TILCO-prøvefeltet i juni -02 og kunne da konstatere at feltet var dekket av kraftig vegetasjon som var så sterk at den ikke lot seg løsne.

For å få undersøkt rotsystemet måtte spade brukes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viste seg at plantene hadde utviklet et dypt og kraftig rotsystem både vertikalt og horisontalt. Rotmassen var meget god.
Sunne planter med et kraftig rotsystem er naturens egen og effektive måte å hindre erosjon på.

Etter utleggingen av prøvefeltet i 1996 hadde TILCO-feltet ikke blitt tilført noen form for næring. Naturen har selv tatt over.

Dette er en sikker, miljøvennlig, effektiv, lite arbeidskrevende og rimelig metode for erosjonssikring som har vært i bruk på kontinentet i mer enn 50 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De problemene  Forsvaret har er for en stor del de samme som Vegvesenet , NSB, og kraftverkene har (for å nevne noen), og kan TILCO-produktene hjelpe til å løse Forsvarets problemer, kan de også hjelpe andre som sliter med dårlig vekst, ras og erosjon.

Andre eksempler:

 Veiskråning 

Denne var sikret på vanlig måte; leiren planert og dekket med nett, jord pålagt og sådd til. Rotsystemet klarte ikke å trenge inn i leirelaget, men holdt seg i jordlaget på toppen. I en 5 års-periode etter anlegg hadde det stadig gått ras, og i 1996 så skråningen ut slik som vist på bildet nedenfor. Dette er en kostbar situasjon, og den er farlig for traffikantene! Denne situasjonen kunne vært unngått!

    

Den 8/5 ble prøvefelt anlagt. Bildet over til venstre viser feltene 5/8-96.
Den 8/10 undersøkte vi rotutviklingen i prøvefeltene (over til høyre)


Det hadde utviklet seg et dypt rotsystem med kraftig rotmasse (under).
Dette er naturens egen metode for å hindre erosjon. Med denne metoden ville ikke situasjonene på bilde 1 ha forekommet, store utgifter ville ha blitt unngått, og bilistenes liv hadde ikke blitt satt i fare.


 

 

 

 

 

Erosjonssikring/vegetasjonsetablering i leire:

Skråning ved jernbane:

Steril og meget hard blåleire ble behandlet med alginater/tilsådd i sept.-92. Jord ikke tilført.

     

I aug.-93 var en god og kraftig vegetasjon etablert.


 

 

Mai 1993:

60 grader bratt skråning av grus støttet opp med duk og langjern sprøytesås.

 

                                

August 1994:

Skråningen er dekket av tett og kraftig vegetasjon. Ingen ettergjødsling.

21. januar 2001:
Samtale med Statens Vegvesen, Rogaland;
skråningen er fremdeles i utmerket stand

I juli -06 var skråningen fremdeles i like god stand.


 
 

Erosjonssikring/vegetasjonsetablering i ren sand uten humus

Vinteren 1962 ble dikene på Nordkysten av Tyskland ødelagt i en stormflod. Oversvømmelsene som fulgte resulterte i tap av mange menneskeliv og i store materielle skader.

De tyske myndighetene ville for en hver pris unngå at en slik katastrofe gjentok seg, og grundige undersøkelser ble iverksatt for komme frem til den beste måten å sikre de nye dikene på.

Prøvene resulterte i at TILCO-produktene ble valgt. De ble blandet inn i steril sand tatt opp fra Nordsjøen.

Våren 1978 begynte man arbeidet og allerede etter den andre vekstsesongen ble dikene erklært sikre. Det hadde da utviklet seg en kraftig vegetasjon med rotdybde på 26 cm. Se skisse til venstre.

Man har siden ikke hatt noen problemer med dikene, som i dag er en naturlig del av kystlandskapet.

Også her i Norge har lignende forsøk vært utført i forbindelse med storflommen i
Glomma i 1995.

Her var også vekstmediet ren sand som var skyllt opp av flommen.

Prøvefelt lagt ut 18/8-95.
Ved inspeksjon 7/8-96 var det kraftig vegetasjon, og rotsystemet var 28 cm dypt.
Utviklingen er den samme som vi ser på lignende anlegg i f.eks. Frankrike og Østerrike.

Det var slike erfaringer som førte til at vi nå bygger rimelige og gode golf- og fotballbaner i ren sand.

  

 

 

Les mer på disse nettsidene:    TILCO BIOCHEMIE       ALGINURE       

    Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift