Velkommen
 Information in English
 GRESSDOKTOREN
 Match- og treningsbaner, nærmiljøanlegg
 -Nyanlegg
 -Rehabilitering, Oppgradering
 -Langtidsvirkninger
 -Brukstid
 -Referanser og erfaringer golf og fotball
 -Norske og internasjonale prøver
 Hvorfor virker TILCO-alginatene så godt?
 Kunstgress-CO2 - global oppvarming
 Kostnader, match- og treningsbaner
 Golfbaner
 IBERIA SKOGSNEGLEN
 Vegetasjonsetabl./ Erosjonssikring
 Frilusftsområder/ Parkanlegg, plener
 Sopp, sykdommer og insektsangrep
 Produktinformasjon
 -Driftsmidler
 -Sprøytesåing
 -Tresanering
 -Bladverk
 -Grøntanlegg, hage/landbruk
 Garantier
 Kontakt NORALGIN 

Hva slags produkter er dette, og hvordan kan man vite at de holder det som loves?

 Alginatene er bygd opp av langkjedede sukkermolekyler. TILCO Biochemie GmbH har utviklet en metode for å dele opp disse molekylene slike at overflaten mangedobles. Derved mangedobles også virkningene av alginatene.

TILCO's alginatprodukter har vært sammenlignet med en lag rekke kunstgjødselprodukter og konkurrerende alginatprodukter; resultatet  har alltid vært det samme, TILCO-produktene har vært overlegent best.

 

I tillegg til resultatene av vitenskapelige prøver og banemestrenes erfaringer finnes det en lang rekke andre vitenskapelige undersøkelser som bekrefter TILCO-alginatenes gode egenskaper. Vi tar med noen av disse.

For at et vekstlag av sand skal være godt må det ha visse egenskaper:

Forbedring av siktekurve ved innblanding av TILCO-alginater i sandmasser:

Det må ha en god struktur. Alginatene forbedrer siktekurven. Derfor kan vi bruke lokal sand.

Forandringen i kornstrukturen bidrar til å hindre at banen blir kompakt, samtidig som at alginatene sørger for at vann og næring holdes på plass, tilgjengelig for røttene. på samme tid øker kation-utvekslings-kapasiteten - noe som er en indikasjon på hvor godt vekstlaget er.
 

 

 

 

 

 

Økning i vekstlagets innhold av bakterier:

Det må være et rikt biologisk liv i vekstmassen. Allerede 8 timer etter at alginatene er tilført har massene et slikt biologisk liv.

Et vekstlag basert på sand er sterilt. Det må skapes liv i slike masser for at plantene skal utvikle seg og trives. Et rikt bakteriologisk liv er nødvendig.

TILCO-alginatene sørger for at et slikt rikt liv utvikler seg.

Utvikling av bakteriepopulasjon i sandjord (Pseudomonas aeruginosa, C-Coli, B-Coli og Proteus Spec):

Linjen øverst til venstre viser jord behandlet med små mengder alginat. Økningen i bakterieinnholdet foregår meget hurtig, og allerede etter ca. 8 timer er maksimum nådd.

Man kan oppnå en liknende effekt ved å bruke store mengder organisk materiale. I så fall vil maksimum komme etter 36 timer. Det er ikke praktisk å bruke store mengder organisk materiale på en golf- eller fotballbane.

Det er da heller ikke nødvendig å bruke store mengder organisk materiale. Kurven viser at alginatproduktene fra TILCO Biochemie er et meget godt alternativ. I tillegg er det lett å bruke.

Alginatene er organisk materiale i konsentrert form. 1 l. alginat tilsvarer 30 l. organisk materiale.

 

Økning i vekstlagets innhold av soppkolonier:

Soppkolonier spiller en stor rolle for gressets trivsel. Allerede etter 34 timer etter at alginatene er tilført sanden har de nødvendige soppkolonier etablert seg.

Et vekstlag basert på sand er sterilt. Det må skapes liv i slike masser for at plantene skal utvikle seg og trives. Soppkolonier er nødvendig for liv og vekst.

TILCO-alginatene sørger for at de nødvendige soppkolonier dannes og utvikler seg.

Utvikling av sopp-populasjoner i sandjord (Aspergillus niger, Penicillium glaucum, Trichoderma viride):

Kurvene viser at alginatproduktene fra TILCO Biochemie er et praktisk og godt alternativ til organisk materiale. Alginatene er organisk materiale i organisk form.

 

                                                      

 

 

 

 

TILCO-alginatene øker sandens evne til å lagre vann:

Sanden må holde vann og næring på plass. TILCO-alginatene sørger for at det skjer.

Alginatene tar opp 300 ganger sin egen vekt i vann.
Dette betyr: Mens vann renner hurtig gjennom ubehandlet sand og at sanden derfor tørker hurtig ut, sørger TILCO-alginatene for at  vann blir lagret i sanden, tilgjengelig for plantene.

Slik alginatbehandlet sand er derfor ikke så tørkesvak som ubehandlet sand.

Kurven viser sandens økte evne til å lagre vann. Lagringsevnen øker med anvendte mengder alginater, men selv små mengder har en stor virkning.

 

 

 

 

 

 

 

TILCO-alginatene omdanner mager sand til en god vekstmasse:

Kation-utvekslings-kapasiteten(CEC) er et mål for hvor fruktbar vekstmassen er. Alginatene forbedrer vekstmassen og omdanner en dårlig vekstmasse til en god.

Selv små mengder TILCO-alginater har en god virkning på jordens fruktbarhet. Denne uttrykkes som kation-utvekslings-kapasitetet(CEC) og måles i MVAL. Høy CEC  viser at jorden er god.

 

 

Når små mengder (0.3 g) tilsettes mager sandjord øker CEC fra 20 mval til 28 mval.

Denne prossessen forandrer en dårlig vekstmasse til en god.

 

 

 

 

 

 

TILCO-algnatene skaper slitesterke baner med kraftig rotsystem:

Et dypt og kraftig rotsystem utvikler seg hurtig. Allerede etter et par måneder kan banen være spillbar. Dette forkorter anleggsperioden.

Et dypt og kraftig rotsystem er en forutsetning for en slitesterk bane. TILCO-alginatene (Alginure) inneholder stoffer som gir en hurtig og kraftig rotutvikling.

Diagrammet ovenfor viser sammenlignende prøver i ren sand. TILCO-feltet ble tilsådd i slutten av mai. Allerede 3 mndr. senere, i slutten av august, var rotdybden på TILCO-feltet 23 cm. Ved måling i november neste år var rotdybden 26 cm, og TILCO-feltet var klart det beste.

Jordart: Sand pumpet opp fra Nordsjøen.

 

Økonomisk og ressursmessig riktig utnyttelse av vann og næringsstoffer er praktisk mulig og miljømessig fornuftig

Pålegg om å begrense vannforbruket og redusere utvasking av næringsstoffer er en realitet fler og fler nå møter i sin hverdag.

Å utnytte det vann og den næring man har til rådighet mest mulig effektivt og skade naturen minst mulig har blitt en nødvendighet mange steder allerede, og denne utviklingen bare fortsetter. Ikke minst aktualiserer dette seg i forbindelse med anlegg og drift av fotball- og golfbaner.

I tillegg øker vannavgiftene, det legges begrensninger på hvor mye man kan bruke, og samtidig øker miljøavgiftene på gjødseltyper som kan skade naturen ved f.eks. utvasking. Det legges dessuten restriksjoner på bruk av kjemiske sprøytemidler.

Alt dette gjør det fornuftig å se seg om etter alternativer som er i tråd med den utvikling vi alle kan se er på gang og som griper inn i vår hverdag.

Alginure-produktene fra TILCO Biochemie GmbH er et slikt alternativ:

Deres evne til å lagre vann og næringsstoffer, stille dette til disposisjon for plantene etter behov og evnene til å holde næringen på plass i vekstlaget og hindre utvasking har bl.a. blitt undersøkt av  Prof. Dr. Giershner ved Universitetet i Hohenheim, ved Institute Fresenius og av Dr. Claus Hölsenberg i sin doktoravhandling så tidlig som i 1964.

Det man undersøkte var forskjellige produkters evne til å danne gel ved tilsetning av CaCl2. Mengden av gel som blir dannet gir et uttrykk for evnen til å lagre og holde på vann og næring. Denne evnen hindrer at næringen vaskes ut og vannet fordamper. Samtidig er vann og næring lagret på en slik måte at planterøttene lett kan ta opp det de trenger når de trenger det. Alginatene er i stand til å oppta 200-300x sin egen vekt av vann. Dette fører til at deres volum øker sterkt når det regner eller når det vannes. Når plantene senere trekker ut vannnet skrumper alginatene inn igjen. (Klikk på bildet for større versjon)

[ Tilbake ]   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift